Odin Teatret, Holstebro, Denmark / Danemarca

Odin Teatret was created in Oslo, Norway, in 1964, and moved to Holstebro (Denmark) in 1966, changing its name to Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. In December 2022, Odin Teatret left Nordisk Teaterlaboratorium in order to continue autonomously its performances and cultural activities in Holstebro and abroad.

Today Odin Teatret’s activities include: Odin’s own productions presented on site and on tour in Denmark and abroad, cultural initiatives, encounters for theatre groups, didactic courses of various types in Denmark and abroad, publication of magazines and books, production of didactic films and videos, research into Theatre Anthropology through the sessions of the International School of Theatre Anthropology (ISTA), productions with the multicultural Theatrum Mundi Ensemble, the TRANSIT Festival for women in theatre and the project “Living Archive Floating Islands” in Lecce, Italy, in collaboration with Fondazione Barba Varley.

Odin Teatret’s 60 years as a laboratory have resulted in the growth of a professional and scholarly milieu characterized by cross-disciplinary projects and international collaboration. One field of research is the International School of Theatre Anthropology (ISTA) where actors and dancers meet with scholars to compare and scrutinize the technical foundations of scenic presence. Another field of action is the Theatrum Mundi Ensemble which, since the early 1980s, presents performances with a permanent core of artists from several traditions.

Odin Teatret has so far created 81 performances directed by Eugenio Barba, performed in 65 countries and different social contexts. In the course of these experiences, a specific Odin culture has grown, founded on cultural diversity and the practice of “barter”: Odin actors present themselves through their work to a particular milieu which, in return, replies with songs, music and dances from its own local tradition. The barter is an exchange of cultural manifestations and offers not only an insight into other forms of expression, but is equally a social interaction which defies prejudices, linguistic difficulties and differences in thinking, judging and behaving.

Odin Teatret a fost înființat în Oslo, Norvegia, în 1964, și s-a mutat în Holstebro, Danemarca în 1966, schimbându-și numele în Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. În decembrie 2022, Odin Teatret a părăsit Nordisk Teaterlaboratorium pentru a-și continua în mod autonom spectacolele și activitățile culturale în Holstebro și în străinătate.

Astăzi, activitățile Odin Teatret includ: producții proprii, prezentate la sediu și în turneu în Danemarca și în străinătate, inițiative culturale, întâlniri pentru grupuri de teatru, cursuri didactice de diferite tipuri în Danemarca și în străinătate, publicarea de reviste și cărți, producție de filme și videoclipuri didactice, cercetare în Antropologia Teatrală prin sesiunile Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală (ISTA), producții cu Ansamblul multicultural Theatrum Mundi, Festivalul TRANSIT pentru femei în teatru și proiectul „Living Archive Floating Islands” („Arhivă vie, insule plutitoare”) din Lecce, Italia, în colaborare cu Fondazione Barba Varley.

Cei 60 de ani ai Odin Teatret ca laborator de creație au dus la creșterea unui mediu profesional și academic caracterizat prin proiecte interdisciplinare și colaborări internaționale. Un domeniu de cercetare îl reprezintă Școala Internațională de Antropologie Teatrală (ISTA), unde actorii și dansatorii se întâlnesc cu oamenii de știință pentru a compara și a analiza bazele tehnice ale prezenței scenice. Un alt domeniu de acțiune este Ansamblul Theatrum Mundi care, de la începutul anilor 1980, prezintă spectacole cu un nucleu permanent de artiști aparținând mai multor tradiții.

Odin Teatret a creat până acum 81 de spectacole în regia lui Eugenio Barba, jucate în 65 de țări și contexte sociale diferite. Însumând toate aceste experiențe, s-a dezvoltat o cultură specifică a Odin Teatret, bazată pe diversitatea culturală și pe practicarea „trocului”: actorii Odin își prezintă munca lor într-un anumit mediu care, în schimb, răspunde cu cântece, muzică și dansuri din tradiția locală. Trocul propus de Odin Teatret este un schimb de manifestări culturale și oferă nu numai o perspectivă asupra altor forme de exprimare, ci este în egală măsură o interacțiune socială care sfidează prejudecățile, dificultățile lingvistice și diferențele de gândire, judecată și comportament.

The Deaf Man’s House. A capriccio on Goya

Casa surdului. Un capriciu despre Goya.

Text: Else Marie Laukvik, Eugenio Barba

Director / Regizor: Eugenio Barba

We are in Bordeaux, in the house of a deaf man, Francisco Goya. It is the last night of his life. His lover for more than thirty years, the lively Leocadia Zorilla, unleashes her imagination and her memories. Francisco Goya (1746-1828) is considered the most important Spanish painter and engraver of the end of the 18th and beginning of the 19th century. During his long career, he was a committed commentator and chronicler of his era. He died in exile in Bordeaux, in France.

„The Deaf Man’s House is a theatre capriccio on Goya. Themes from his biography and paintings are transformed by the art of the actor into a flow of physical decadence and creative vitality, greed for prestige, squandering of wealth, selfishness, inventiveness, passion and frivolity. It is Goya’s young lover who describes her life with the great artist. Her images, memories and comments conjure up the mystery of Art whose cruel truth walks mockingly over the dead.” (Eugenio Barba)

Ne aflăm în Bordeaux, în casa unui surd, Francisco Goya. Este ultima noapte din viața lui. Iubita sa, care i-a fost alături mai bine de treizeci de ani, energica Leocadia Zorilla, dă frâu liber imaginației și amintirilor. Francisco Goya (1746-1828) este considerat cel mai important pictor și gravor spaniol de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. De-a lungul lungii sale cariere, a fost un dedicat comentator și cronicar al epocii sale. A murit în exil, la Bordeaux, în Franța.

Casa surdului este un capriciu teatral despre Goya. Temele din biografia și picturile sale sunt transformate de arta actorului într-un flux al decadenței fizice și vitalității creatoare, al lăcomiei după prestigiu, al risipirii averii, egoismului, inventivității, pasiunii și frivolității. Tânăra iubită a lui Goya este cea care își descrie viața alături de marele artist. Imaginile, amintirile și comentariile ei evocă misterul Artei, al cărei crud adevăr pășește batjocoritor peste moarte.” (Eugenio Barba)

Sari la conținut